Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan towarzyszyć nam będą słowa „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. Stanowią one nawiązanie do tekstu z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian 5,14-20, podkreślającego, że pojednanie jest darem od Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. Na skutek Bożego działania osoba, która została pojednana w Chrystusie, jest wezwana do głoszenia tego pojednania słowem i czynem. Tekst ten podkreśla, że pojednanie dokonuje się dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, który oddaje swoje życie za wszystkich. Chrześcijanie są wezwani w imię Jezusa do oddawania, tak jak On, swego życia. Nie żyją już bowiem dla samych siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł na krzyżu. Fakt, że Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą, jest powodem do radości. Zanim jednak zaczerpniemy z głębokiego źródła Bożego przebaczenia musimy wyznać nasze grzechy. Dopiero wówczas jesteśmy w stanie świadczyć wobec świata, że pojednanie jest możliwe. Świat potrzebuje posługi pojednania, która przełamie bariery, zbuduje mosty, wprowadzi pokój i otworzy drzwi do nowego sposobu życia w imię Tego, który pojednał nas z Bogiem – Jezusa Chrystusa. Jego Duch Święty prowadzi nas do pojednania w Jego imię.
     Obecny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan skłania nas do wdzięczności Bogu za Jego miłość i łaskę, ale równocześnie podkreśla ból spowodowany głębokimi podziałami, które dotknęły Kościół. Daje nam to jednak sposobność do wykonania kroków w stronę pojednania.
www.diecezja.lomza.pl